ЗАТВЕРДЖЕНО 25.05.2023р.
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ 
ВАКУЛЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

 

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ І ДОСТАВКИ ТОВАРІВ 
(НАДАЛІ – «ПУБЛІЧНА ОФЕРТА»)
 
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ВАКУЛЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ (надалі – «Продавець»), в особі Вакуленка Сергія Олександровича , який діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зареєстрований за номером 2 326 000 0000 003587, керуючись положеннями ст. 633, ст. 641 та ст. 642 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб укласти Договір купівлі-продажу і доставки товарів на визначених нижче умовах:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ.

1.1. У цій Публічній оферті нижченаведені терміни та визначення використовуються (як в однині, так і у множині) в таких значеннях:
1.2. «Публічна оферта» – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу фізичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців та/або юридичних осіб (надалі – «Покупці») укласти Договір купівлі-продажу і доставки товарів на визначених у цій Публічній оферті умовах. Публічна оферта розміщена на сторінці в мережі Інтернет за адресою https://sotafon.com.ua (надалі - «Веб-сторінка»), перехід на яку здійснюється з інтернет-ресурсу за відповідним посиланням та/або надається на вимогу Покупця Продавцем.
1.3. «Договір купівлі-продажу і доставки товарів» – договір купівлі-продажу і доставки товарів, укладений між Продавцем та Покупцем на умовах цієї Публічної оферти в момент Акцепту Покупцем її умов. Продавеь та Покупець надалі при спільному згадування іменуються «Сторони», а окремо – «Сторона».
1.4. «Товари» - аксесуари до мобільних телефонів та інші товари, детальний перелік яких міститься в мережі інтернет за адресою https://sotafon.com.ua.
1.5. «Інтернет-ресурс» – веб-сторінка Інтернет-магазину «СОТАФОН» за адресою https://sotafon.com.ua.
1.6. «Акцепт» – повне, безумовне й беззастережне прийняття Покупцем умов Публічної оферти. Порядок Акцепту визначений у ст. 3 цієї Публічної оферти. Частковий акцепт, а також акцепт на інших умовах, ніж визначені Публічною офертою, не допускається.
1.7. «Покупець» – фізичні оособи, фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які шляхом Акцепту уклали Договір з Продавцем на умовах, встановлених цією Публічною офертою.
1.8. Продавець – ФОП ВАКУЛЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків: 3306113398), діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження: 08294, Україна, Київська обл., м.Буча.
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець, після належного здійснення Акцепту Публічної оферти Покупцем, зобов’язується передати у власність Покупцеві замовлені ним Товари, а Покупець зобов'язується належним чином приймати та оплачувати Товари в порядку та на умовах, передбачених цією Публічною офертою.
2.2. Товари продаються Продавцем окремими партіями на підставі відповідних замовлень (надалі– «Замовлення»), наданих Покупцем Продавцю особисто та/або засобами телефонного зв’язку, та/або засобами електронного листування. У Замовленні зазначається артикул, найменування, кількість, ціна Товару, вид оплати, адреса доставки, загальна вартість Замовленого Товару.
2.3. Найменування, асортимент, ціни Товарів містяться в мережі Інтернет за адресою https://sotafon.com.ua, що є чинними (актуальними) на дату здійснення відповідного Замовлення Покупцем.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Договір укладається шляхом Акцепту Покупцем Публічної оферти, а саме з моменту надання ним Замовлення Продавцю у порядку, передбаченому п. 2.2. цієї Публічної Оферти. До здійснення Акцепту Публічної оферти Покупець повинен бути впевнений, що всі умови цієї Публічної оферти йому зрозумілі та він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
3.2. Згідно з положеннями ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, вчинення Покупцем дій, зазначених у п.3.1. Публічної оферти, є прийняттям Публічної оферти та свідчить про укладення Покупцем Договору на запропонованих у Публічній оферті умовах.
 

4. ЦІНА ТА ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ

4.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на веб-сторінці Інтернет-магазину «СОТАФОН» за адресою https://sotafon.com.ua.
4.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.
4.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.
4.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.
4.5. Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається.
4.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на веб-сторінці Інтернет-магазину «СОТАФОН» за адресою https://sotafon.com.ua або повідомляє Покупцю при оформленні замовлення Оператором.
4.7. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на рахунок IBAN за наступними реквізитами: 
 
отримувач: ФОП ВАКУЛЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
IBAN отримувача: UA963281680000000026004427721 в ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168,
РНОКПП отримувача: 3306113398

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТА ОПЛАТИ ТОВАРІВ

5.1. Після отримання Продавцем Замовлення від Покупця у порядку, передбаченому п. 2.2. цієї Публічної Оферти, Продавець здійснює обробку Замовлення та підтверджує прийняття Замовлення до виконання шляхом направлення листа про підтвердження Замовлення (надалі – «Підтвердження») на Електронну адресу Покупця. Підтвердження має містити такі обов’язкові реквізити: номер Замовлення, перелік замовлених Товарів, ціну Товарів, загальну вартість Замовлення. У випадку, якщо в Продавця тимчасово відсутні Товари чи окремі товарні позиції в необхідній Покупцеві кількості або асортименті, Продавеь може відхилити Замовлення шляхом направлення відповідного листа на Електронну адресу Покупця.
5.2. Порядок поставки та оплати Товарів:
5.2.1. Покупець здійснює оплату Товарів банківським переказом в українських гривнях на рахунок IBAN Продавця, вказаний в п.4.7 цього Договору, на умовах 100% попередньої оплати. Покупець здійснює оплату Товарів протягом 3 (трьох) банківських днів після отримання від Продавця відповідного рахунку-фактури. При здійсненні оплати Покупець зобов’язується забезпечити можливість ідентифікації його відповідного платежу Продавцем.
5.2.2. Продавець поставляє Покупцеві Товари протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання від Покупця попередньої оплати у повному обсязі.
5.2.3. Перевезення / доставка Товарів до Покупця здійснюється службою доставки вантажів та відправлень ТОВ «Нова пошта», код ЄДРПОУ 31316718, (надалі – «Перевізник»), з якою Продавець уклав відповідний Договір на перевезення (доставку) Товарів. Продавець зобов’язується повідомити Покупцеві засобами телефонного зв’язку, та/або засобами електронного листування, номер транспортної накладної на доставку невідкладно після передачі Перевізнику відповідної партії Товарів для їх перевезення /доставки.
 
5.3. Датою поставки Товарів вважається дата передачі Товарів від Перевізника Покупцеві згідно з виданою Перевізником транспортної накладної (квитанцією, реєстром доставки тощо), підписаною Покупцем.
5.4. Продавцем вважається таким, що виконав свої зобов’язання з продажу та доставки Товарів, з моменту передачі Товарів від Перевізника до Покупця, що підтверджується виданою Перевізником транспортною накладною (квитанцією, реєстром доставки тощо), підписаною Покупцем.
5.5. Покупець вважається таким, що виконав свої зобов’язання з оплати Товарів з моменту зарахування коштів за відповідну партію Товарів на рахунок IBAN Продавця, вказаний в п.4.7 цього Договору.
5.6. Продавець несе всі ризики втрати або пошкодження Товарів до моменту їх передачі Перевізником Покупцеві. Право власності на Товари переходить від Продавця до Покупця в момент передачі Товарів від Перевізника до Покупця, але в будь-якому випадку не раніше отримання Продавцем повної оплати за поставлені Товари.
5.7. Вартість послуг перевезення / доставки Товарів до Покупця оплачується Покупцем.
5.8. Продавець зобов’язується поставляти Покупцеві Товари згідно з умовами цієї Публічної оферти. При цьому Продавець разом з Товарами надає Покупцеві один екземпляр товарного чеку, підписаного Продавцем,. Другий екземпляр товарного чеку, підписаного Продавцем, спільно з транспортною накладною Перевізника (квитанцією, реєстром доставки тощо), що підтверджує доставку Товарів Покупцю, та банківською випискою Продавця про отриману від Покупця оплату за відповідну партію Товарів, є підставою для проведення в бухгалтерському обліку Продавця відповідних операцій в якості первинних бухгалтерських документів в розумінні Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Податкового кодексу України.
 

6. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ ТА УПАКОВКА

6.1. Продавець зобов'язується поставляти Товари, які відповідають всім санітарним, гігієнічним, технічним та іншим нормам, стандартам та правилам, встановленим чинним законодавством України для такого роду товарів.
6.2. Продавець поставляє Товари в упаковці, що забезпечує збереження Товарів до моменту їхньої передачі Покупцеві.
 

7. ПРИЙМАННЯ ТОВАРІВ ЗА КІЛЬКІСТЮ ТА ЯКІСТЮ

7.1. Приймання Товарів Покупцем за кількістю та якістю здійснюється в момент їхньої передачі від Перевізника до Покупця. Підпис Покупця на відповідній транспортній накладній Перевізника (квитанції, реєстрі доставки тощо) є належним підтвердженням виконання Продавцем обов’язку щодо поставки Товарів належної якості та в належній кількості.

8. ОБМІН ТА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

8.1. Покупець має право на повернення Продавцеві непродовольчого Товару належної якості або його обмін на аналогічний у Продавця, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення Товару належної якості або його обмін на аналогічний у Продавця протягом 14 (чотирнадцяти) днів, після отримання Товару Покупцем. Повернення Товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України. 
8.2. Повернення Покупцеві вартості Товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору, чинним законодавством України.
8.3. Вартість Товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок IBAN Покупця.
8.4. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.
8.5. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем в своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.
8.6. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.
8.7. Покупець не має права відмовитися від Товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений Товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. за за бажанням Покупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація та інше). Підтвердженням того, що Товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані в інтернет-магазині.
8.8. Повернення Товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на на веб-сторінці Інтернет-магазину «СОТАФОН» за адресою https://sotafon.com.ua в розділі «Контакти».

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. Сторони цього Договору несуть відповідальність за його невиконання або неналежне виконання відповідно до чинного законодавства України.
9.2. Продавець гарантує, що Товари, які поставляються ним, є придатними для їхнього використання за прямим призначенням, не мають будь-яких дефектів та відповідають всім правилам і законодавчим вимогам, що стосуються стандартів безпеки та гігієни, що ставляться до такого роду Товарів.
9.3. Продавець гарантує, що Товари належать йому на праві власності, не перебувають під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало прямим наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), що виникли після укладення Договору в результаті подій надзвичайного характеру, а саме: війни або регіональних конфліктів, розпоряджень урядів, затримка поставки виробником, повені, пожежі, епідемії, страйки, блокади транспортних шляхів, аварії або катастрофи на транспортних шляхах, інших нещасть або факторів нестабільності, що впливають на виконання Договору, і якщо ці обставини Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їм розумними заходами. У цьому випадку термін виконання договірних зобов'язань буде продовжений на час дії зазначених обставин.
10.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання своїх зобов'язань за Договором купівлі-продажу і доставки товарів, зобов'язана негайно, і в будь-якому випадку не пізніше 3 (трьох) календарних днів з моменту виникнення обставин непереборної сили, в письмовій формі повідомити іншу Сторону про виникнення обставин такого роду, а також про очікуваний строк дії й термін припинення вищевказаних обставин. Факти, викладені в повідомленні, повинні бути підтверджені Торгово-промисловою палатою або іншим компетентним органом або організацією.
10.3. У разі якщо строк дії обставин непереборної сили становитиме більше 3 (трьох) місяців, кожна зі Сторін має право відмовитися від виконання Договору купівлі-продажу і доставки товарів або його нереалізованої частини. При цьому Сторони зроблять необхідні взаєморозрахунки, які передбачають оплату виконаних за Договором зобов'язань та / або повернення перерахованих раніше коштів за невиконані у зв'язку з настанням обставин форс-мажору зобов'язання.
 

11. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

11.1. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» Покупець визнає та погоджується з наданням Продавцю своїх персональних даних (персональних даних своїх працівників та / або інших пов’язаних осіб) у процесі укладення Договору купівлі-продажу і доставки товарів, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, контактний номер телефону, поштова адреса, адреса електронної пошти тощо. Обробка персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства України. Покупець надає Продавю право на обробку персональних даних Покупця у зв'язку з постачанням йому Товарів. Покупець погоджується, що Продавець має право використовувати та обробляти надані персональні дані безстроково. Покупець гарантує і несе відповідальність за те, що надані ним персональні дані є добровільно наданими та що він ознайомлений з умовами Публічної оферти.
11.2. Здійснюючи Акцепт Публічної оферти Покупець підтверджує, що він ознайомлений з Положенням про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких є Продавець, яке розміщене на Веб-сторінці Інтернет-магазину «СОТАФОН» за адресою https://sotafon.com.ua та він приймає його безумовно і в повному обсязі.
11.3. Здійснюючи Акцепт Публічної оферти Покупець надає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Постачальника за допомогою поштових служб, служб коротких повідомлень (SMS) та електронної пошти тощо.
 

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Публічна оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Веб-сторінці Інтернет-магазину «СОТАФОН» за адресою https://sotafon.com.ua  та діє до її відкликання Продавцем.
12.2. Договір купівлі-продажу і доставки товарів набирає чинності з моменту здійснення Акцепту Покупцем Публічної оферти в порядку, передбаченому ст. 3 Публічної оферти, та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором купівлі-продажу і доставки товарів.
12.3. Покупець, який вчинив дії у порядку та на умовах, зазначених у п. 3.1. Публічної оферти та таким чином уклав Договір купівлі-продажу і доставки товарів, цим підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з умовами на яких такий Договір укладено.
12.4. Продавець має право без попереднього повідомлення Покупця вносити зміни в текст цієї Публічної оферти. Зміни в Договорі купівлі-продажу і доставки товарів вступають в силу після публікації  Публічної оферти на Веб-сторінці Інтернет-магазину «СОТАФОН» за адресою https://sotafon.com.ua та застосовуються до будь-якого Замовлення, зробленого Покупцем після такої публікації.
12.5. Покупець погоджується з тим, що всі повідомлення, прайс-листи та інші документи, якими обмінюються Сторони у зв’язку з виконанням Договору купівлі-продажу і доставки товарів в електронному вигляді, мають юридичну силу та прирівнюється до документів, складених у письмовій формі.
12.6. Ця Публічна оферта та Договір купівлі-продажу і доставки товарів, що укладається шляхом її Акцепту Покупцем, регулюються чинним законодавством України.
 
ПРОДАВЕЦЬ:
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ВАКУЛЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
IBAN UA963281680000000026004427721 в ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168,
РНОКПП 3306113398, тел. +38 (067) 88 11 435